RAK BiH reagovao na tvrdnje o opstrukcijama BN televizije

Regulatorna agencije za komunikacije BiH reagovala je na tvrdnje BN televizije i opozicionih političara na navodno opstruisanje najpopularnije televizije u Srpskoj. Reagovanje RAK BiH navodimo u potpunosti, bez intervencija.

Povodom netačnih informacija koje su objavljene u pojedinim medijima u vezi sa okolnostima pod kojim se pristupa gašenju analognog TV signala u Bosni i Hercegovini, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) ovim putem želi da podsjeti javnost na sljedeće činjenice:

Gašenje analognog TV signala u BiH direktna je posljedica zahtjeva koji je u aprilu ove godine stigao iz HAKOM-a, regulatornog tijela Hrvatske, i kojim se traži otklanjanje smetnji koje dolaze sa teritorije BiH i koje ometaju uvođenje 5G mreže na konkretnim frekvencijskim resursima u Hrvatskoj.

Analogne frekvencije više nisu tehnološki standard koji štiti Međunarodna unija za telekomunikacije, i njihova koordinacija se ne vrši još od 2015. godine. Indirektno, gašenje analognih predajnika tokom kalendarske 2021. godine na ovakav ubrzan način posljedica je činjenice da BiH nije blagovremeno završila realizaciju strategije prelaska na digitalno TV emitovanje, kao svoju preuzetu i ratifikovanu međunarodnu obavezu, o čemu je Agencija godinama upozoravala sve učesnike u ovom procesu.

Slijedom navedenog, Agencija je prije skoro pet mjeseci informisala asocijacije /udruženja nosilaca dozvola o pristiglom zahtjevu iz Hrvatske, po kojem BiH mora postupiti u skladu sa ratifikovanim međunarodnim obavezama. Ovim povodom, Agencija se pojedinačno obratila svim nosiocima dozvola, javnim RTV servisima i komercijalnim TV stanicama, i informisala ih o očekivanom i obavezujućem slijedu tehnoloških koraka u aktuelnim okolnostima. Agencija je u međuvremenu održala i pojedinačne sastanke sa predstavnicima emitera, na kojima je najavila i informisala nosioce dozvola o kalendaru gašenja analognog signala, koji obuhvata 171 predajnik širom BiH, i koji se sukcesivno mora realizovati počev od 01. jula do 31. decembra ove godine. Napominjemo da je svim TV stanicama u BiH, takođe prije nekoliko mjeseci, bila dostavljena lista spornih predajničkih lokacija, tako da te lokacije i predviđeni datumi gašenja od samog početka nisu predstavljale tajnu za nosioce dozvola. U konkretnom slučaju, riječ je o ukupno 26 javnih i komercijalnih TV stanica u BiH koje imaju obavezu gašenja analognih predajnika, a među njima su i javni RTV servisi.

Kada je riječ o mogućnostima preuzimanja signala komercijalnih TV stanica u kapacitetima MUX A namijenjenog zemaljskom emitovanju javnih servisa u BiH, Agencija napominje da je kapacitet MUX-a A ograničen i iznosi 19 MB/s, što je tehnološki sasvim nedovoljno za prijem više desetina novih programa. Javni RTV servisi trenutno emituju digitalni signal na osnovu rješenja kojim je izdata saglasnost za ulazak u MUX A u tri digitalne regije, i to prema kriterijumu prethodnog pokrivanja konkretne teritorije analognim signalom. Napominjemo da su javni RTV servisi vlasnici emisione opreme i legitimno upravljaju dodijeljenim kapacitetima. O ovoj činjenici Agencija je već upozoravala i resorno parlamentarno tijelo Parlamentarne skupštine BiH, predviđajući vjerovatni problem koji nastaje za javne i komercijalne TV stanice samo u ovoj kalendarskoj godini. I pored toga, zaključkom Parlamentarne skupštine iz jula ove godine, traži se da Agencija obezbijedi resurse za komercijalne stanice u okviru MUX A, što je trenutno neprovodivo imajući u vidu navedena tehnološka ograničenja.

Podsjećamo da je Agencija do sada uradila sve što je u njenoj nadležnosti, u skladu sa ovlaštenjima koja proizilaze iz Zakona o komunikacijama, dok na druge nosioce procesa radi okončanja digitalizacije TV signala u BiH ne može uticati. Javnost treba imati u vidu da će i u narednom periodu Agencija, bez izuzetka, i u novonastalim okolnostima voditi računa o zaštiti prava svih nosilaca dozvola za TV emitovanje, što je i njena izričita zakonska obaveza.

Agencija će i dalje nastaviti pratiti sve procese, preduzima neophodne aktivnosti i pruža stručnu tehničku pomoć svim javnim i komercijalnim TV stanicama. U narednom periodu izvršiće i cjelovit monitoring trenutnog kapaciteta MUX A namijenjenog javnim RTV servisima, kako bi se precizno ustanovio realan tehnički kapacitet ovog multipleksa.

Na kraju, Agencija smatra krajnje nekorektnim bilo kakvo dovođenje u kontekst obavljanje njenih zakonskih funkcija sa dnevnim izjavama i stavovima nosilaca političkih funkcija u BiH. Smatramo da one nemaju realno utemeljenje, da služe za namjerno unošenje dodatne zabune i nejasnoća u cijelom procesu, te zato pozivamo na istinito i tačno izvještavanje o ovoj temi, u skladu sa propisanim pravilima i kodeksima.

Izvor : Gerila.info