ANALIZA ODGOVORA PRAVOSUÐA NA IZAZOVE DISKRIMINACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakon o zabrani diskriminacije je u Bosni i Hercegovini u primjeni od 2009. godine. Iako je iz razloga detaljno obrazloženih u ovoj Analizi skoro nemoguće utvrditi tačan broj predmeta koji su pred sudovima Bosne i Hercegovine pokrenuti po ovom Zakonu, u proteklih devet godina razvila se značajna sudska praksa koja je predmet ove Analize.

Prema saznanjima Misije, ovo je prva analiza ovakve vrste u BiH. Analiza je zasnovana na kvantitativnoj (statističkoj) analizi 148 predmeta prikupljenih od strane Misije i kvalitativnoj analizi predmeta u kojima je raspravljano o važnim aspektima primjene Zakona. Najvažniji cilj ove Analize je prezentovanje primjene Zakona u praksi, o čemu Misija posjeduje jedinstven uvid, zahvaljujući bazi predmeta prikupljenih kroz svoje terensko prisustvo. Takođe, cilj ove Analize je i ukazivanje na probleme u primjeni Zakona i predlaganje mjera za prevazilaženje identifikovanih nedostataka. Analiza je prvenstveno namijenjena stručnoj javnosti odnosno sudijama, advokatima, organizacijama civilnog društva i drugim praktičarima koji će se u pokretanju/ vođenju postupaka po ovom Zakonu susretati s nedoumicama na koje će odgovore dijelom naći u ovoj Analizi. Važan cilj ove Analize je i približavanje sudske prakse stručnoj i široj javnosti, kako bi se kroz upoznavanje sa istom unaprijedio njihov rad i razumijevanje ove materije.

PDF download